Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statut KNSM UJ

 

STATUT KOŁA NAUKOWEGO

STUDENTÓW MUZYKOLOGII

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 

Zatwierdzony dnia

15 września 2016 r.

Postanowienia ogólne

§1 

1)Koło Naukowe Studentów Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym.

2)Koło działa przy Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Wydziału Historycznego tegoż Uniwersytetu.

3)Siedzibą Koła jest Kraków.

 

§2 

1)Koło zrzeszone jest w Radzie Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2)Koło może współpracować z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych celach działania.

3)Kolo może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.

 

§3 

1)Koło opiera swoje prace na społecznej działalności swoich członków.

2)Opiekę merytoryczną nad Kołem sprawuje Opiekun Naukowy, będący pracownikiem naukowym Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3)Działalność Koła oraz realizacja jego celów są konsultowane z Opiekunem Naukowym oraz Dyrektorem Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

§4 

1)Koło w bieżącej statutowej działalności używa znaku graficznego i pieczęci.

2)Wzór znaku graficznego oraz pieczęci stanowią załącznik do niniejszego Statutu.

 

§5 

Czas działania Koła jest nieokreślony.

Cele Koła

§6 

Celami Koła są:

a)poszerzanie wiedzy i zainteresowań studentów w zakresie tematyki studiów;

b)pomoc w kształceniu;

c)wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej;

d)wspieranie inicjatyw studenckich;

e)integracja środowiska studenckiego;

f)rozwijanie studenckich kontaktów naukowych z innymi ośrodkami;

g)promowanie Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego;

h)organizacja życia wspólnotowego.

 

§7 

Koło realizuje cele o których mowa w §6 poprzez:

a)organizację i udział w seminariach, sympozjach i konferencjach naukowych;

b)organizowanie wycieczek i wyjazdów naukowych oraz badawczych;

c)organizowanie spotkań, dyskusji i pokazów filmów;

d)prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych;

e)współpracę z instytucjami i towarzystwami naukowymi, a także innymi organizacjami o podobnych celach;

f)prowadzenie strony internetowej Koła;

g)tworzenie i aktualizacje profili Koła na internetowych portalach społecznościowych;

h)rozpowszechnianie informacji na temat działalności Koła;

i)inne formy działalności niesprzeczne ze Statutem.

 

§8 

Koło jest wydawcą Kwartalnika Młodych Muzykologów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

§9 

1)Za realizację cechów statutowych odpowiedzialny jest każdy członek Koła.

Członkostwo w Kole

§10

Członkowie Koła dzielą się na:

a)zwyczajnych;

b)honorowych.

 

§11 

Członkiem zwyczajnym może być każdy student Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zainteresowany tematyką muzykologiczną oraz chętny rozwijać swoje zainteresowania w tym obszarze.

 

§12 

Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Koła. O nadaniu statusu członka honorowego decyduje Walne Zebranie w drodze uchwały.

 

§13 

1)Członkostwo nabywa się poprzez własnoręczny wpis do Zeszytu Członków. Pieczę nad Zeszytem Członków trzyma Sekretarz.

2)Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków Koła, a na wniosek nieprzyjętego zobowiązany jest do wydania pisemnego uzasadnienia decyzji.

 

§14 

1)Utrata członkostwa następuje z mocy Statutu:

a)na skutek utraty przez członka statusu studenta;

b)na pisemny wniosek członka złożony u Zarządu;

c)w przypadku śmierci członka.

2)Zarząd, mocą uchwały, może pozbawić osobę członkostwa w Kole w przypadku:

a)opisanym w § 54 niniejszego Statutu;

b)dłuższego niż semestr braku zaangażowania w prace Koła.

3)Od decyzji podjętej na podstawie ust. 2 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

§15 

Lista członków Koła jest jawna.

Prawa i obowiązki członka

§16 

Członkowie zwyczajni maja prawo do:

a)czynnego i biernego udziału w wyborach Zarządu Koła;

b)czynnego brania udziału we wszystkich formach działalności Koła z zachowaniem prawa pierwszeństwa;

c)uczestniczenia w zebraniach Zarządu Koła bez głosu stanowiącego;

d)uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Koła;

e)przygotowywania projektów i koordynowania ich realizacji;

f)korzystania ze zbiorów i urządzeń znajdujących się w posiadaniu Koła na zasadach ustalonych przez Zarząd;

g)ubiegania się o opinię swojej działalności w Kole;

h)zgłaszania wniosków, postulatów i opinii pod adresem Zarządu Koła.

 

§17 

Członkowie honorowi mogą być zapraszani do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Koło. Członkowie honorowi nie posiadają praw opisanych w §16 z wyłączeniem pkt. b.

 

§18 

Wszyscy członkowie mają obowiązek:

a)zaakceptowania postanowień niniejszego Statutu;

b)aktywnego uczestniczenia w pracach Koła;

c)pomocy w realizacji przedsięwzięć organizowanych przez Koło;

d)rzetelnego spełniania przyjętych na siebie obowiązków;

e)uczestnictwa w spotkaniach Koła;

f)stosowania się do uchwał Zarządu Koła;

g)godnego reprezentowania Koła;

h)dbania o dobre imię oraz mienie Koła. 

Władze Koła

§19 

Organami władzy w Kole są:

a)Walne Zebranie Członków;

b)Zarząd Koła;

c)Opiekun Koła.

Walne Zebranie Członków

§20 

Najwyższą władzą i organem uchwałodawczym jest Walne Zebranie Członków.

 

§21 

1)Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Przewodniczącego Koła na wniosek:

a)1/3 wszystkich członków Koła;

b)Zarządu Koła;

c)Opiekuna Koła.

2)Walne Zebranie zwoływane jest przynajmniej raz w roku i ma charakter wyborczy lub sprawozdawczy.

3)Przewodniczący zobowiązany jest podać datę w czasie nie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem i poinformować wszystkich członków.

4)Za skuteczne uznaje się poinformowanie członków drogą elektroniczną, w tym za pomocą portalu społecznościowego Facebook.

 

§22 

Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi Przewodniczący Koła, zaś w jego zastępstwie czyni to Wiceprzewodniczący lub inny członek Koła wybrany zwykłą większością głosów na wniosek 1/4 zgromadzonych.

 

§23 

1)Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w obecności przynajmniej 1/2 wszystkich członków Koła.

2)W przypadku braku wymaganego kworum Przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia. Uchwały podjęte na posiedzeniu wyznaczonym w taki sposób są wiążące bez względu na kworum.

3)W przypadku braku innych uregulowań Walne Zebranie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów (1/2+1).

 

§24 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a)powołanie i odwołanie członków Zarządu;

b)przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu;

c)uchwalanie Statutu lub zmian w nim;

d)decydowanie o rozwiązaniu lub zawieszeniu działalności Koła;

e)uchwalanie planu pracy Koła;

f)rozpatrywanie odwołań od postanowień Zarządu;

g)podejmowanie innych decyzji wniesionych pod obrady.

 

§25 

1)Głosowanie na Walnym Zebraniu jest bezpośrednie, równe i jawne poza przypadkami przewidzianymi przez Statut.

2)Na wniosek przynajmniej jednej osoby uprawnionej do głosowania Przewodniczący może zarządzić tajność głosowania.

Zarząd Koła

§26 

Zarząd Koła jest kolegialną władzą wykonawczą Koła.

 

§27 

Zarząd Koła składa się z:

a)Przewodniczącego Koła;

b)Wiceprzewodniczącego Koła;

c)Sekretarza.

 

§28 

Do kompetencji kolegialnych Zarządu należy w szczególności:

a)kierowanie działalnością Koła;

b)nadzór nad realizacją planu działalności;

c)reprezentowanie Koła na zewnątrz;

d)przygotowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych;

e)ustalanie wysokości składki członkowskiej;

f)składanie rocznego sprawozdania z działalności Koła podczas Walnego Zebrania Członków;

g)zatwierdzanie sekcji Koła;

h)uchwalanie wewnętrznych regulaminów.

 

§29 

1)Zebrania Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego lub Opiekuna Koła co najmniej raz na kwartał.

2)Zebrania Zarządu prowadzi Przewodniczący Koła.

 

§30 

1)Zarząd Koła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zebrania Członków, w obecności co najmniej 2/3 członków.

2)W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Koła.

3)Co do zasady, zebrania Zarządu są jawne, lecz Zarząd może uchwalić tajność całego lub części zebrania.

 

§31 

Zarząd zobowiązany jest do złożenia Walnemu Zebraniu Członków nie później niż tydzień przed końcem kadencji, sprawozdania ze swojej działalności.

 

§32 

1)Przewodniczący Koła wybierany jest podczas Walnego Zebrania Członków.

2)Przewodniczący wybierany jest na roczną kadencję. Po jej zakończeniu, nie więcej niż jeden raz może się on ubiegać o ponowny wybór.

 

§33 

1)Nie później niż tydzień przed końcem swojej kadencji Przewodniczący zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków na którym przedstawi on roczne sprawozdanie z działalności Koła oraz przeprowadzone zostaną wybory nowego Przewodniczącego Koła.

2)Nowo wybrany Przewodniczący zaczyna pełnić swe obowiązki z dniem wygaśnięcia kadencji poprzedniego Przewodniczącego.

 

§34 

1)Przewodniczący może zostać odwołany z pełnionej funkcji.

2)Odwołanie Przewodniczącego tożsame jest z odwołaniem całego Zarządu.

3)Odwołania dokonuje Walne Zebranie Członków na wniosek 1/3 członków Koła lub Opiekuna Koła.

4)W przypadku odwołania Przewodniczącego, konieczne jest przeprowadzenie podczas tego samego Zebrania głosowania, które wyłoni nową osobę pełniącą tą funkcję.

 

§35 

1)Przewodniczący może zrezygnować z pełnionej funkcji.

2)Rezygnacja Przewodniczącego nie jest tożsama z rezygnacją całego Zarządu.

3)Przewodniczący składa swą rezygnację przed Walnym Zebraniem Członków. Zobowiązany jest on wówczas przedstawić Zebraniu sprawozdanie z działalności Koła przez okres jego kadencji.

4)W przypadku rezygnacji Przewodniczącego wszystkie jego kompetencje przejmuje Wiceprzewodniczący.

5)Wiceprzewodniczący zobowiązany jest w ciągu tygodnia zwołać i poprowadzić Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które wybierze nowego Przewodniczącego.

 

§36 

W przypadku śmierci lub utraty przez Przewodniczącego członkostwa w Kole zastosowanie mają przepisy z §35.

 

§37 

Kompetencje Przewodniczącego:

a)odpowiada za całokształt podejmowanych działań;

b)koordynuje prace Koła;

c)reprezentuje Koło na zewnątrz;

d)zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu Koła oraz Walnego Zebrania Członków;

e)przedstawia Walnemu Zebraniu roczne sprawozdanie z działalności Koła, przygotowane przez Zarząd;

f)dokonuje podziału zadań nieokreślonych przez Statut pomiędzy członków Koła;

g)reprezentuje Koło w kontaktach z Uniwersytetem;

h)reprezentuje Koło w Radzie Kół Naukowych;

i)odpowiada za współpracę z Opiekunem Naukowym;

j)posługuje się pieczęcią Koła.

 

§38 

1)Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz wybierani są podczas Walnego Zebrania Członków.

2)Nowo wybrany Przewodniczący Koła na tym samym posiedzeniu Walnego Zebrania proponuje kandydatów na stanowiska Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza, po uprzednim uzyskaniu ich zgody na kandydowanie.

3)Przy wyborze Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza stosuje się przepisy dotyczące wyboru Przewodniczącego.

4)Kadencja Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza trwa od momentu wyboru do chwili wygaśnięcia kadencji Przewodniczącego z ramienia którego zostali oni wybrani.

 

§39 

1)Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz mogą zrezygnować z pełnionych funkcji.

2)Wiceprzewodniczący/Sekretarz składa swą rezygnację przed Walnym Zebraniem Członków. Jest on wówczas zobowiązany złożyć przed Zebraniem sprawozdanie ze swojej działalności.

3)Przewodniczący zobowiązany jest zwołać w ciągu 7 dni Walne Zebranie na którym przedstawi on nowego kandydata na wakatujące stanowisko. W takim przypadku zastosowanie ma procedura opisana w §38 niniejszego Statutu.

 

§40 

Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz mogą zostać odwołani. W takim przypadku stosuje się przepisy dotyczące odwołania Przewodniczącego, z zastrzeżeniem, że odwołanie Wiceprzewodniczącego lub Skarbnika nie skutkuje odwołaniem całego Zarządu.

 

§41 

Kompetencje Wiceprzewodniczącego:

a)pomaga Przewodniczącemu w realizacji przedsięwzięć inicjowanych przez Koło;

b)zastępuje Przewodniczącego w sytuacji zrezygnowania przez niego z pełnionej funkcji do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła;

c)odpowiada za politykę finansową Koła oraz prowadzi dokumentację finansową;

d)pozyskuje i rozlicza środki z Rady Kół Naukowych oraz innych funduszy;

e)zbiera składkę członkowską.

 

§42 

Kompetencje Sekretarza:

a)sporządza sprawozdania z Walnych Zebrań oraz Zebrań Zarządu;

b)utrzymuje porządek w aktualnej dokumentacji Koła oraz w archiwum;

c)prowadzi ewidencję członków Koła;

d)dba o czystość tablic informacyjnych Koła oraz o aktualność znajdujących się na nich informacji.

Opiekun Koła

§43 

Organem kontrolnym Koła jest Opiekun Naukowy.

 

§44 

1)Opiekun Naukowy wskazywany jest przez Dyrektora Instytutu Muzykologii na wniosek Przewodniczącego Koła.

2)Opiekun Naukowy jest pracownikiem naukowym Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§45 

Kompetencje Opiekuna Naukowego:

a)reprezentuje Koło wobec Dyrekcji Instytutu Muzykologii UJ i innych władz Uniwersytetu;

b)doradza i wspiera prace Koła;

c)kontroluje politykę finansową Koła;

d)może zwoływać, oraz brać udział w obradach Zarządu Koła oraz Walnego Zebrania;

e)może złożyć wniosek o odwołanie Przewodniczącego lub rozwiązanie Koła;

f)może wydawać opinie o działalności Koła i jego członków.

Sekcje tematyczne

§46 

1)W ramach Koła działać mogą sekcje tematyczne.

2)Sekcje tematyczne zrzeszają członków Koła szczególnie zainteresowanych zagadnieniem szczegółowym w zakresie muzykologii.

 

§47 

1)Sekcję tematyczną ma prawo powołać przynajmniej trzech zwyczajnych członków Koła. Powstanie Sekcji zatwierdza Zarząd.

2)Prace Sekcji odbywają się pod nadzorem Koordynatora i są zgodne ze Statutem Koła oraz programem danej Sekcji.

3)Koordynator wybierany jest spośród członków sekcji na roczną kadencję. Po wygaśnięciu kadencji Koordynator składa przed Zarządem Koła sprawozdanie z rocznej działalności Sekcji.

4)W przypadku nieprawidłowego działania, Zarząd może odwołać Koordynatora i wskazać na jego miejsce nową osobę.

5)W przypadku braku działalności sekcji przez dłużej niż rok, Zarząd może rozwiązać Sekcję.

 

§48 

1)Każda sekcja może posiadać Konsultanta Naukowego, który jest pracownikiem naukowym Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2)Konsultanta Naukowego wybiera Koordynator w porozumieniu z członkami sekcji.

Finanse Koła

§49 

1)Wszystkie środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie na realizację celów statutowych Koła.

2)Szczegółowe zasady polityki finansowej ustala Zarząd Koła.

 

§50 

Środki finansowe zapewniające realizacje celów statutowych pochodzą z:

a)składek członkowskich;

b)dotacji przyznawanych przez Radę Kół Naukowych i inne organizacje studenckie;

c)dotacji przyznawanych przez Instytut Muzykologii, Wydział Historyczny oraz Uniwersytet Jagielloński;

d)dotacji i grantów przyznawanych przez organizacje, fundacje lub stowarzyszenia zajmujące się tematyką, której dotyczą projekty realizowane przez Koło;

e)darowizn.

Statut Koła

§51 

1)Statut uchwala Walne Zebranie Członków.

2)Zmiana Statutu może być dokonana na wniosek Zarządu lub 1/3 członków Koła.

3)Zmiana Statutu wymaga zawsze kworum oraz podjęcia uchwały większością kwalifikowaną 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków.

4)Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez władze Uniwersytetu.

Rozwiązanie Koła

§52 

1)Rozwiązanie Organizacji następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Koła, 

2)Z wnioskiem o rozwiązanie Koła mogą wystąpić:

a)członkowie Walnego Zebrania w liczbie co najmniej ½ ogólnej liczby członków Koła;

b)opiekun Koła,

3)Rozwiązanie Koła wymaga zawsze kworum oraz podjęcia uchwały większością kwalifikowaną 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków.

4)Koło zostaje rozwiązane w dniu podjęcia przez Walne Zebranie stosownej uchwały.

5)W przypadku rozwiązania Koła wszelkie środki finansowe i materialne będące w jego dyspozycji przechodzą na rzecz Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przepisy końcowe

§53 

We wszystkich kwestiach w sposób bezpośredni dotyczących Koła, a nieuregulowanych niniejszym Statutem, decyzje podejmuje Walne Zebranie Członków.

 

§54 

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, decyzji Zarządu Koła, naruszanie obowiązującego prawa, nieprzestrzeganie etyki badań naukowych oraz działanie na szkodę Koła lub Instytutu Muzykologii UJ stanowi postawę do usunięcia z Koła. Usunięcia dokonuje Zarząd na wniosek 1/3 zwyczajnych członków Koła.